HẠNH NHÂN

Bạn có biết?

CÒN HƠN CẢ NHỮNG GÌ HẠNH NHÂN MANG LẠI…

Đằng sau kết cấu thơm mềm của sản phẩm Hạnh Nhân là câu chuyện tái sinh cây Hạnh Nhân tại vùng Provence, L'Occitane rất quan tâm đến việc duy trì ổn định nền đa dạng sinh học với giá trị cốt lõi ở Provence. Sau mùa Đông khắc nghiệt năm 1956, cây Hạnh Nhân đã bị đốn bỏ để dành đất cho những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng nhờ vào vào anh em Jaubert, hiện tại chúng lại tiếp tục được nuôi trồng trên vùng Valensole. Sẽ sớm thôi khi chúng đạt trên 30,000 cây!