Local Sponsorships

 
Tài trợ địa phương

Được đặt tại Alpes ở Haute-Provence, L’OCCITANE luôn là một thương hiệu tích cực tham gia các họat động cộng đồng. Vùng đất này lu&o...
 
Thực vật

Salagon Museum: Creation of a Field of Outdoor Plants & FlowersDự án này bao gồm việc quy họach tốt một mảnh đất 2 hecta, nơi mà một bảo tàng mới, v&...
 
Savoir-Faire

European University of Scents & Flavors: A Documentary Collection Dedicated to Scents & FlavorsCác vùng Provence-Alpes Côte d'Azur là vùng lavan...
 
Môi trường

Agribio 04: Aiming for a More Organic 2013Mục tiêu của dự án này là để tăng diện tích đất hữu cơ nuôi ở các vùng Alpes de Hau...
 
Ứng viên tài trợ

Applying for L'OCCITANE Financial Support for Your ProjectBạn có muốn áp dụng để hỗ trợ từ L'Occitane cho một dự án địa phương? Một ủy ban lựa chọn đáp ứng mỗi năm một lần, vào mù...