Foundation & Philanthropy

 
Nhân Đạo

Trong những ngày đầu được thành lập từ năm 1976, L’OCCITANE đã luôn tích cực tham gia các họat động của cộng đồng. Vào năm 20...
 
Giải phóng kinh tế

cho phụ nữ

Trong hơn 25 năm, L'Occitane đã sử dụng Hạt Bơ Đậu Mỡ từ Burkina Faso trong sản phẩm của mình. Để củng cố quan hệ đối tác này, L'Occitane Quỹ hỗ trợ vi...
 
Hỗ trợ người khiếm thị

Là một thương hiệu thuộc về cảm quan, L'Occitane đã hỗ trợ người khiếm thị bằng cách cung cấp áp dụng trên hầu hết các bao bì của c...
 
Nhân Viên L'OCCITANE

Kể từ khi thành lập, các L'Occitane Foundation đã tham gia lao động L'Occitane trong các dự án của mình. Tại Pháp, Quỹ hỗ trợ nh&o...
 
Các dự án ở địa phương

Có trụ sở tại Alpes của Haute-Provence, neo trong lãnh thổ của mình, L'Occitane là một thương hiệu rất tham gia vào cộng đồng của nó. Ch&...